Bedrijvenvereniging Wijchen-Oost


Bedrijvenvereniging Wijchen Oost komt op voor de gezamenlijke belangen van de bedrijven die op Bedrijventerrein Oost zijn gevestigd. Dat doen we gezamenlijk omdat je dan meer kunt bereiken. We onderhouden daarvoor goede contacten met het gemeentebestuur, de politiek, provincie, rijk, politie, brandweer en vele belangenorganisaties. Daar geldt: des te groter de vereniging, des te groter de invloed.

Er staan grote belangen op het spel. Er is door de jaren heen veel door onze leden geïnvesteerd in hun bedrijven. Vaak zijn de gebouwen het pensioen van de ondernemer. Er is dus een groot belang dat de gebouwen hun waarde in de toekomst behouden. Dat kan alleen als deze goed onderhouden zijn en op een terrein staan dat veilig en goed ontsloten is, zowel qua wegen als ICT en er bovendien aantrekkelijk uit ziet. Ook klanten en medewerkers hechten belang aan deze zaken.

Belangrijk is de zorg voor het onroerend goed maar dat is niet alles. Een keer per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering. Naast de leden (lees ondernemers) nodigen we ook het Gemeentebestuur, Politie, Brandweer, ambtenaren en mensen van belangenorganisatie uit. Voor en na de ledenvergadering is er een uitstekende gelegenheid om gemakkelijk met elkaar in contact te treden. Daarmee geven we invulling aan onze netwerkdoelstelling. Ten slotte zijn we alert op het behalen van inkoopvoordelen door gezamenlijke inkoop en zullen we in 2018 volop betrokken worden bij de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan voor Wijchen Oost. 

Wijchen Oost heeft een professioneel parkmanagement. Dit management houdt zich enerzijds bezig met de traditionele taken als veiligheid, KVO, keurige openbare ruimte. Maar de parkmanager is ook aanjager van belangrijke belangen overleggen met B&W, politie, provincie, VNO-NCW. Ook wordt deelgenomen aan het zgn stakeholdersoverleg met de provincie Gelderland waarin oplossingen worden besproken voor het verkeersknooppunt Bankhoef. Tot slot worden de ontwikkelingen gevolgd en wordt adequaat ingesprongen op onderwerpen als duurzaamheid en circulairiteit.

 In 2016 heeft de bedrijvenvereniging Wijchen voor het eerst een bedrijvenbeurs georganiseerd. Binnen korte tijd waren er  90 aanmeldingen voor een plaatsje op de beursvloer. Daarmee werd een grote hal van Olympic Sportcentrum geheel gevuld. Beurs werd mede georganiseerd door Tom van Bergen van Thomas Vormomgeving.  Het voornemen is dat de bedrijvenvereniging Wijchen Oost deze Bedrijvenbeurs 'Bedrijvig Wijchen' elke 2 jaar organiseert. De eerste keer was een succes, echter het bezoekersaantal kan nog omhoog! Hebt u een goed idee voor de beurs of wilt u sponsor worden?  Neem dan contact op met de parkmanager.

Er is tot nu toe al heel wat bereikt. Het bedrijventerrein is in het verleden gerevitaliseerd en we zijn weer bezig met een nieuw bestemmingsplan en weer een nieuwe vitalisering. Het terrein wordt ontsloten met een modern glasvezelnetwerk. We zamelen collectief ons afval in en we hebben collectieve surveillance en cameratoezicht. De veiligheid wordt al vele jaren geborgd door het Keurmerk Veilig Ondernemen. Binnen de kaders van dit Keurmerk wordt in een werkgroep nauw samengewerkt met, gemeente, politie, brandweer en bedrijvenvereniging Bijsterhuizen. In 2018 heeft wederom de 3-jaarlijkse her-certificering van dit keurmerk plaatsgevonden. We zorgen er samen met Gemeente Wijchen voor dat het terrein er schoon en aantrekkelijk blijft. Dat gaat niet vanzelf en daar zullen we aan moeten blijven werken.
 
Graag willen we zo breed mogelijk door de bedrijven op ons terrein ondersteund worden. Wordt en blijf daarom lid van onze vereniging om zo onze gezamenlijke belangen krachtig te kunnen behartigen.

 

Meldpunt

Geef een melding door aan:

Nieuws

Meer nieuws

Sponsoren/partners